Педагогическите специалности - европейски облик и идеи за кариерно развитие.В. Търново. ВТУ, Дни на науката 2012, Майски четения, СУБ - кл. В. Търново, с. 161-168, ISSN 1314-2283 Pedagogicheskite spetsialnosti - evropeyski oblik i idei za karierno razvitie.Dni na naukata 2012, Mayski cheteniya, SUB - kl. V. Tarnovo


Гайдова, Радка (2012) Педагогическите специалности - европейски облик и идеи за кариерно развитие.В. Търново. ВТУ, Дни на науката 2012, Майски четения, СУБ - кл. В. Търново, с. 161-168, ISSN 1314-2283 Pedagogicheskite spetsialnosti - evropeyski oblik i idei za karierno razvitie.Dni na naukata 2012, Mayski cheteniya, SUB - kl. V. Tarnovo Дни на науката 2012, Майски четения, с. 161-168, ISSN 1314-2283 СУБ - кл. В. Търново Dni na naukata 2012,Mayski cheteniya SUB - kl. V. Tarnovo


 Очертава пътя на развитие и промени във висшето педагогическо образование в предучилищната и основната образователна степеи в България и направените реформи за приобщаване към европейските стандарти на сродни специалности в ЕС. Ochertava patya na razvitie i promeni vav vissheto pedagogichesko obrazovanie v preduchilishtnata i osnovnata obrazovatelna stepei v Balgariya i napravenite reformi za priobshtavane kam evropeyskite standarti na srodni spetsialnosti v ES.
  Доклад
 висше педагогическо образование,педагогически специалности,детски учител, начален учител,европейски
 Издадено
  5599
 Радка Гайдова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/