Петров, Людмил. (под редакция) М. Алексиева, Н. Първанов. БАСКЕТБОЛ - теоретически основи, учебник за студенти, "Ай анд Би", Велико Търново, 2011, ISBN 978-954-9689-62-4, 190 стр. COBISS.BG-ID 1274569188. (Л. Петров глави II-9 стр., III-6 стр., IV-29 стр., VI-27 стр., VII-47 стр., Общо – 118 страници)


Петров, Людмил (2011) Петров, Людмил. (под редакция) М. Алексиева, Н. Първанов. БАСКЕТБОЛ - теоретически основи, учебник за студенти, "Ай анд Би", Велико Търново, 2011, ISBN 978-954-9689-62-4, 190 стр. COBISS.BG-ID 1274569188. (Л. Петров глави II-9 стр., III-6 стр., IV-29 стр., VI-27 стр., VII-47 стр., Общо – 118 страници) Изд. "Ай анд Би", Велико Търново, 2011, ISBN 978-954-9689-62-4, 190 стр. COBISS.BG-ID 1274569188.


 Учебник за студенти от Великотърновския университет "Св.св. Кирил и Методий". Съдържа история, теория, методика, правилознание, терминология и др. аспекти на баскетболната игра
  Учебник / Учебно помагало
 баскетбол, теория, методика


Социални, стопански и правни науки Педагогика на обучението по…

Social sciences, economic sciences and law Pedagogy of Teaching…

 Издадено
  5597
 Людмил Петров

3. Алексиева, М. (2016) Баскетбол в Училище, Ай анд Би, Велико Търново, ISBN: 978-619-7281-09-5, с. 16, 43.

4. Цитирано в: Алексиева, М., М. Петкова (2016) Игровият подход в обучението по баскетбол, Ай анд Би, Велико Търново, ISBN 978-619-7281-05-7, с.18; 2.

2. Божкова, А., И. Илиева, И. Стоилов, С. Базелков (2014) Колективните спортове във висшите училища, Артграф, София, ISBN: 978-954-9401-83-7, с. 45

1. Цитирано в: Илиева, И. (2012) Мотивацията за спортуване в начална училищна възраст, РУ "Ангел Кънчев", Русе, ISBN: 978-954- 8567- 43-8, с. 45, 62

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/