Алексиева, Милена. Установяване на моментната физическа дееспособност на ученици от ІІІ клас, В. Търново: “Бойка” 2006 ”Сб. Физическото възпитание в нашето съвремие” с. 17-24 ISBN 978-954-9689-35-8; COBISS.BG-ID 1243053796


Алексиева, Милена (2006) Алексиева, Милена. Установяване на моментната физическа дееспособност на ученици от ІІІ клас, В. Търново: “Бойка” 2006 ”Сб. Физическото възпитание в нашето съвремие” с. 17-24 ISBN 978-954-9689-35-8; COBISS.BG-ID 1243053796 В. Търново: “Бойка” 2006 ”Сб. Физическото възпитание в нашето съвремие” с. 17-24 ISBN 978-954-9689-35-8


 Целта на изследването е установяване моментното състояние на физическата дееспособност на ученици от ІІІ клас. За нейното осъществяване си поставихме следните задачи: 1. Да се анализират получените резултати от изследваните показатели на 9-годишните момчета и момичета. 2. Да се извърши математико-статистическа обработка за установяване надеждността на данните от измерванията.
  Статия
 анализ, физическа дееспособност, ученици
 Издадено
  5596
 Милена Алексиева

1. на стр. 190 в Петкова, М., П. Павлова. Установяване нивото на спортната подготвеност на 8 –10-годишни кикбоксьори. 2019, сп. Педагогически алманах, Том 27, бр. 2

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/