Алексиева, Милена, Росица Димкова, Милен Видиновски. Характеристика на средното равнище и разсейването на показатели, информиращи за ефективността от нова методика по минихандбал и минибаскетбол, Международна научна конференция “Кинезиология 2007”, В. Търново: “Бойка” - В: сборник “Кинезиология 2007” с. 213-219 ISBN: 954-9689-08-5; COBISS.BG-ID 1125170916


Алексиева, Милена (2007) Алексиева, Милена, Росица Димкова, Милен Видиновски. Характеристика на средното равнище и разсейването на показатели, информиращи за ефективността от нова методика по минихандбал и минибаскетбол, Международна научна конференция “Кинезиология 2007”, В. Търново: “Бойка” - В: сборник “Кинезиология 2007” с. 213-219 ISBN: 954-9689-08-5; COBISS.BG-ID 1125170916 Международна научна конференция “Кинезиология 2007”, В. Търново: “Бойка” сборник “Кинезиология 2007” с. 213-219 ISBN: 954-9689-08-5


 Целта на настоящото изследване е да направим характеристика на средното равнище и разсейването на показателите, информиращи за ефективността от обучението на изследваните групи по минихандбал и минибаскетбол.Обект на изследване са 9 – 10-годишни деца обучавани по минибаскетбол и по минихандбал, разделени във всеки спорт в две групи по равен брой по 50. Първите групи (експериментални) работят по нова методика на обучение по минихандбал и минибаскетбол, а вторите ( контролни) - по утвърдената. Из
  Доклад
 минихандбал, минибаскетбол, нова методика, физически показатели


Социални, стопански и правни науки Педагогика на обучението по…

Social sciences, economic sciences and law Pedagogy of Teaching…

 Издадено
  5592
 Милена Алексиева

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/