Алексиева, Милена, Милен Видиновски. Социална и възпитателна роля на туризма в училище. 2007, Сборник “Туристически и спортни практики в училище”, В. Търново: “Фабер”, 2007 с. 31-37 ISBN 978-954-775-700-4; COBISS.BG-ID 1226795236


Алексиева, Милена (2007) Алексиева, Милена, Милен Видиновски. Социална и възпитателна роля на туризма в училище. 2007, Сборник “Туристически и спортни практики в училище”, В. Търново: “Фабер”, 2007 с. 31-37 ISBN 978-954-775-700-4; COBISS.BG-ID 1226795236 Сборник “Туристически и спортни практики в училище”, В. Търново: “Фабер”, 2007 с. 31-37 ISBN 978-954-775-700-4


 Разработката разглежда двигателната активност на младежите и участието им в спортни дейности, които са пряко обвързани със здравословното им състояние. Цитирани са данни на Световната здравна организация относно обезпокоителната тенденция на влошаване здравния статус на младите. Предлагат се мерки, подпомагащи учебния процес, в които централно място заема туризмът.
  Доклад
 туризъм, здравеопазване, превенция, рекреация


Социални, стопански и правни науки Педагогика на обучението по…

Social sciences, economic sciences and law Pedagogy of Teaching…

 Издадено
  5590
 Милена Алексиева

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/