Алексиева, Милена. Система за въвеждане на баскетболната игра. 2011. Сп. Спорт и наука, бр. 5, София, с. 26-32 ISSN 1310-3393 - 2011, Сп. Спорт и наука, бр. 5, София, с. 26-32 ISSN 1310-3393


Алексиева, Милена (2011) Алексиева, Милена. Система за въвеждане на баскетболната игра. 2011. Сп. Спорт и наука, бр. 5, София, с. 26-32 ISSN 1310-3393 - 2011, Сп. Спорт и наука, бр. 5, София, с. 26-32 ISSN 1310-3393 2011, Сп. Спорт и наука, бр. 5, София, с. 26-32 ISSN 1310-3393


 Успехът в спортната игра е белязан от качеството на ситуативните действия за решение. Те изискват не само придобит опит от играта, но и същевременно придобити умения от техниката и тактиката. Без изучаването на техническото протичане на действието и без използването на специално баскетболно тактическо поведение, обучението е в застой и важни негови структури остават неизяснени. Затова чрез игране, учене, упражняване и трениране се преподават движения и когнитивни умения, които се изискват от спо
  Статия
 баскетбол, обучение по баскетбол, игра.


Социални, стопански и правни науки Педагогика на обучението по…
Здравеопазване и спорт Спорт

Social sciences, economic sciences and law Pedagogy of Teaching…
Health care and sport Sports

 Издадено
  5587
 Милена Алексиева

4. на стр. 29 в Бичоку, Е. (2020). Аспекти на подготовката на млади баскетболисти. Албания, Tirane: “Sara 2020” IBSN 978-9928-4626-5-7

3. на с. 213 в: Едмонд Бичоку, Людмил Петров. ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА МОДЕЛИРАНЕ В БАСКЕТБОЛА. Педагогически алманах 2017, брой 2

1. Бичоку, Е., Л. Петров. Методика за подготовка на млади баскетболисти от Република Албания. (монография) В. Търново: Ай анд Би, Велико Търново, ISBN 978-954-9689-97-6; COBISS.BG-ID 1276970980 39 с.

2. Божков, Г., В. Павлов. Изследване на ефективността на специализирана методика за спортна подготовка на елитни баскетболистки. Сп. Спорт и наука, 2015, бр. 5, София, с. 41-47 ISSN 1310-3393

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/