Алексиева, Милена. Игровият подход в обучението по минибаскетбол. Сп. Спорт и наука, 2010, бр. 6, София, с. 69-75 ISSN 1310-3393 - Сп. Спорт и наука, 2010, бр. 6, София, с. 69-75 ISSN 1310-3393


Алексиева, Милена (2010) Алексиева, Милена. Игровият подход в обучението по минибаскетбол. Сп. Спорт и наука, 2010, бр. 6, София, с. 69-75 ISSN 1310-3393 - Сп. Спорт и наука, 2010, бр. 6, София, с. 69-75 ISSN 1310-3393 Сп. Спорт и наука, 2010, бр. 6, София, с. 69-75 ISSN 1310-3393


 В голяма част от специализираната литература се акцентира върху изучаването на техническите сръчности в техния изолиран вид и не се отделя достатъчно време за насочване как да се играе технически умело – това означава обучаваните да могат да прилагат техническите си умения тактически правилно по време на контролни игри и в състезания. Водещата цел при игровия подход е да се играе възможно най-много. Научавайки как техническите уменията подпомагат тяхното представяне, те се мотивират да упражнява
  Статия
 игрови подход, обучение, адаптирана игра, минибаскетбол


Социални, стопански и правни науки Педагогика на обучението по…
Здравеопазване и спорт Спорт

Social sciences, economic sciences and law Pedagogy of Teaching…
Health care and sport Sports

 Издадено
  5583
 Милена Алексиева

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/