Алексиева, Милена, Стоян Денев. Предварителни тестове за оценяване индивидуалните способности на участници в турнирите по баскетбол при хора със специфични възможности. Педагогически алманах, 2010 бр. 1, В. Търново: Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий”, с. 76-83 ISSN 1310-358X; COBISS.BG-ID 1240082148


Алексиева, Милена (2011) Алексиева, Милена, Стоян Денев. Предварителни тестове за оценяване индивидуалните способности на участници в турнирите по баскетбол при хора със специфични възможности. Педагогически алманах, 2010 бр. 1, В. Търново: Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий”, с. 76-83 ISSN 1310-358X; COBISS.BG-ID 1240082148 Педагогически алманах, 2010 бр. 1, В. Търново: Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий”, с. 76-83 ISSN 1310-358X


 През 2009 г. е взето решение за споразумение за партньорство и множество баскетболни инициативи за хора с интелектуални затруднения под егидата на Спешъл Олимпикс и Euroleague Basketball. Целта на кампанията е да се помогне на повече хора да станат част от семейството на баскетбола и да се докаже, че хората с увреждания също могат да играят баскетбол. Планира се да се увеличи броят на играчите по баскетбол с интелектуални затруднения в Европа и Централна Азия. Предвид поставените цели и според
  Статия
 баскетбол, атлети с интелектуални затруднения


Социални, стопански и правни науки Педагогика на обучението по…
Здравеопазване и спорт Спорт

Social sciences, economic sciences and law Pedagogy of Teaching…
Health care and sport Sports

 Издадено
  5579
 Милена Алексиева

1. Църова, Р. Баскетбол на инвалидни колички. (монография), София: БОЛИД ИНС, ISNB 978-954-394-126-1; COBISS.BG-ID 1260777444 с. 72

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/