Алексиева, Милена, Росица Църова. Нормативна база за контрол и оптимизиране на физическото развитие и специфичната работоспособност на 9-10-год. баскетболисти. 2009, сп. Спорт и наука, бр. 4, от научна конференция на катедра "Баскетбол, волейбол, хандбал" София, 2009, с. 132-139 ISSN 1310-3393 / Росица Църова


Алексиева, Милена (2009) Алексиева, Милена, Росица Църова. Нормативна база за контрол и оптимизиране на физическото развитие и специфичната работоспособност на 9-10-год. баскетболисти. 2009, сп. Спорт и наука, бр. 4, от научна конференция на катедра "Баскетбол, волейбол, хандбал" София, 2009, с. 132-139 ISSN 1310-3393 / Росица Църова сп. Спорт и наука, бр. 4, от научна конференция на катедра "Баскетбол, волейбол, хандбал" София, 2009, с. 132-139 ISSN 1310-3393


 За нуждите на контрола и оптимизирането на подготовката в изследваната възрастова група, на базата на направените по време на проведения педагогически експеримент изследвания, е разработена нормативна таблица, която позволява да бъдат оценени резултатите по всеки от наблюдаваните 20 признака на физическото развитие и специфичната работоспособност. Таблицата е разработена в 50-бална точкова система. Средното ниво на изследваната съвкупност отговаря на 25 т. При постижения по-добри от средното,
  Доклад
 нормативна база, контрол, оценка, физически качества, специфична работоспособност, баскетбол


Социални, стопански и правни науки Педагогика на обучението по…

Social sciences, economic sciences and law Pedagogy of Teaching…

 Издадено
  5578
 Милена Алексиева

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/