Алексиева, Милена. Анализ на преподаването на основните цели на баскетболната игра в началния етап на основната образователна степен. 2009, Педагогически алманах, бр. 2 В. Търново:Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий” с.127-134 ISSN 1310-358X - 2009, Педагогически алманах, бр. 2 В. Търново:Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий” с.127-134 ISSN 1310-358X; COBISS.BG-ID 1235191012


Алексиева, Милена (2009) Алексиева, Милена. Анализ на преподаването на основните цели на баскетболната игра в началния етап на основната образователна степен. 2009, Педагогически алманах, бр. 2 В. Търново:Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий” с.127-134 ISSN 1310-358X - 2009, Педагогически алманах, бр. 2 В. Търново:Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий” с.127-134 ISSN 1310-358X; COBISS.BG-ID 1235191012 2009, Педагогически алманах, бр. 2 В. Търново:Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий” с.127-134 ISSN 1310-358X


 За повишаване ефективността на началното обучение по баскетбол в началния етап на основната образователна степен е необходимо да се търсят възможности за урок с повече перспективи. За целта не е достатъчно само да се развива разностранната физическа подготовка, посредством разнообразни подвижни игри, щафети, елементи от гимнастиката, леката атлетика и други видове спорт, както и специфичната работоспособност чрез средствата на баскетболната игра. За да се постигне разнообразие в урока по баскетб
  Статия
 баскетбол, основни цели, преподаване, физически качества, личностни качества


Социални, стопански и правни науки Педагогика на обучението по…

Social sciences, economic sciences and law Pedagogy of Teaching…

 Издадено
  5577
 Милена Алексиева

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/