Алексиева, Милена, Милен Видиновски. Приносът на тиймбилдинг за повишаване ефективността на екипни показатели. сп. Спорт и наука. 2009, бр. 6, София, с. 110-113 ISSN 1310-3393 / Милен Видиновски


Алексиева, Милена (2009) Алексиева, Милена, Милен Видиновски. Приносът на тиймбилдинг за повишаване ефективността на екипни показатели. сп. Спорт и наука. 2009, бр. 6, София, с. 110-113 ISSN 1310-3393 / Милен Видиновски сп. Спорт и наука. 2009, бр. 6, София, с. 110-113 ISSN 1310-3393


 Взаимоотношенията между хората, работещи в дадена фирма, са важен фактор за качеството на произвеждания продукт. Добрата комуникация в колектива и умението да се действа в екип са в основата на всеки фирмен успех. Този факт подтиква много мениджъри на преуспяващи фирми да включват своя персонал в програма за изграждане на екипност.
  Статия
 тиймбилдинг, работа в екип, личностни качества, неформално общуване


Социални, стопански и правни науки Педагогика на обучението по…
Здравеопазване и спорт Спорт

Social sciences, economic sciences and law Pedagogy of Teaching…
Health care and sport Sports

 Издадено
  5576
 Милена Алексиева

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/