Алексиева, Милена, Стоян Денев. Историческо развитие, аспекти и специфика на женската агресия в спорта. В: сп. Спорт и наука, бр. 5, София, с. 86-100 ISSN 1310-3393; COBISS.BG-ID 1181768932


Алексиева, Милена (2008) Алексиева, Милена, Стоян Денев. Историческо развитие, аспекти и специфика на женската агресия в спорта. В: сп. Спорт и наука, бр. 5, София, с. 86-100 ISSN 1310-3393; COBISS.BG-ID 1181768932 2008, сп. Спорт и наука, бр. 5, София, с. 86-100 ISSN 1310-3393


 Изследването обхваща литературен и спортологичен обзор на историческото развитие на женската агресия в спорта. Отчита се не само биологичната променлива „пол”, а се вземат предвид и промените, които определят както отношенията на индивидите в групата, така и на прослойките в обществото, но също и „отношението на индивида към самия себе си”. Специално внимание се отделя на контрола върху агресията.
  Статия
 агресия, агресия в спорта, женска агресия в спорта


Социални, стопански и правни науки Педагогика на обучението по…
Здравеопазване и спорт Спорт

Social sciences, economic sciences and law Pedagogy of Teaching…
Health care and sport Sports

 Издадено
  5574
 Милена Алексиева

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/