Алексиева, Милена. Определяне корелационната структура на физическото развитие и техническата подготвеност на 9-10-годишни баскетболисти. 2008, сп. Спорт и наука, бр. 6, София, с. 41-46 ISSN 1310-3393; COBISS.BG-ID1181772260


Алексиева, Милена (2008) Алексиева, Милена. Определяне корелационната структура на физическото развитие и техническата подготвеност на 9-10-годишни баскетболисти. 2008, сп. Спорт и наука, бр. 6, София, с. 41-46 ISSN 1310-3393; COBISS.BG-ID1181772260 2008, сп. Спорт и наука, бр. 6, София, с. 41-46 ISSN 1310-3393


 Настоящото изследване разкрива промените, настъпили в корелационно-структурния модел между нивото на развитие антропометричните показатели и усвояването на техническите умения на 9-10-годишни момчета в етапа на начално обучение по минибаскетбол.
  Статия
 минибаскетбол, физическо развитие, техническа подготвеност, корелационна зависимост, анализ


Социални, стопански и правни науки Педагогика на обучението по…

Social sciences, economic sciences and law Pedagogy of Teaching…

 Издадено
  5573
 Милена Алексиева

1. Касабова, Л. (2017) Влияние на специалната физическа подготовка върху технико – тактическите умения на студентки от профилираните групи по баскетбол.

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/