Историята като полифония. Изследвания по нова история на България (От Българската завера 1835 до Крайовския договор 1940 г.). Университетско издателство “Св. св. Кирил и Методий”. В. Търново, 2005. 359 с. ISBN 954-524-455-0 COBISS.BG-ID - 1043894500


Петков, Петко (2005) Историята като полифония. Изследвания по нова история на България (От Българската завера 1835 до Крайовския договор 1940 г.). Университетско издателство “Св. св. Кирил и Методий”. В. Търново, 2005. 359 с. ISBN 954-524-455-0 COBISS.BG-ID - 1043894500


 В книгата са включени студии и статии по проблеми на новата история на България, публикувани в различни научни издания в периода 1991-2005 г.
  Книга
 история, нова българска история, конституция, Българска православна църква


Хуманитарни науки История и археология

Humanities History and Archeology

 Издадено
  556
 Петко Петков

1. Милко Палангурски, Учредителите. Участниците в Учредителното народно събрание в Търново 10.ІІ-16.ІV.1879. Енциклопедичен справочник. С., 2014, с. 313 ISBN 978-954-730-877-0

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/