Isotopie et interprétation du texte dans le processus de traduction


Стоянова, Невена (2012) Isotopie et interprétation du texte dans le processus de traduction Сборник от Международна научна конференция „Теория и практика на превода“, в памет на гл.ас. Даниела Петрова, 24-25 ноември 2011. Ред.Доц. д-р Иванка Попова-Велева, гл. ас. Маринела Петрова. Велико Търново: Фабер, 2012, с. 253-263 ISBN 978-954-400-671-6, COBISS.BG-ID - 1247594980


 В преводния процес преводчът изпълнява последователно няколко роли, първата от които е тази на адресат, интерпретиращ посланието на говорещия субект. На този етап, освен от задълбочени познания по езика, от който превежда, той се нуждае и от няколко “ключа” (сред които е изотопията), за да реши случаите на лексикална или граматична многозначност. Предлага се семантичен и семантико-психологичен поглед към етапите на превода.
  Доклад
 интерпретативна семантика, изотопия, интерпретативна теория на превода, девербализация


Хуманитарни науки Филология
Хуманитарни науки

Humanities Language, Linguistics, Literature and Theory of Literature
Humanities

 Издадено
  5515
 Невена Стоянова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/