Функционалността при структурирането на семантичния материал и многозначността на термина “семантично поле”


Стоянова, Невена (2011) Функционалността при структурирането на семантичния материал и многозначността на термина “семантично поле” В: Паисий Христов, една кариера в служба на словото. Велико Търново: Фабер, 2011, с.105-113, ISBN : 978-954-400-472-9


 В статията са разгледани някои аспекти от вътрешноструктурните отношения между знаците в естествения човешки език. В тази перспектива, и в рамките на структурализма в европейското езикознание и на микросемантиката, е засегнат и проблемът за многозначността на термина “семантично поле”. Разграничават се асоциативни и парадигматични структури и тяхната функционална значимост при осъществяването на речевата дейност.
  Доклад
 семантично поле, концепт, семичен анализ, микросемантика, структурализъм, хиперонимия, семасиология


Хуманитарни науки Филология
Хуманитарни науки

Humanities Language, Linguistics, Literature and Theory of Literature
Humanities

 Издадено
  5514
 Невена Стоянова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/