Социално-педагогическата работа и изкуството (съавтор), ВТ, УИ “Св. св. Кирил и Методий”, 2012, 216 стр., ISBN 978-954-524-835-1; COBISS.BG-ID 1245980644 Рецензенти: проф. Димитър Гюров, проф. Лучия Ангелова,


Легкоступ, Пламен (2012) Социално-педагогическата работа и изкуството (съавтор), ВТ, УИ “Св. св. Кирил и Методий”, 2012, 216 стр., ISBN 978-954-524-835-1; COBISS.BG-ID 1245980644 Рецензенти: проф. Димитър Гюров, проф. Лучия Ангелова, Университетско издателство “Св. св. Кирил и Методий”


 Монографията представя иновативно теоретико-приложно социалнопедагогическо изследване на интегративните възможности и взаимовръзки между социалнопедагогическата работа и изкуството. Обект на изследване е интеграцията като присъщо явление на природата на изкуството, проучвана и разглеждана от гледна точка на социалнопедагогическата работа за развитието, възпитанието и образованието на децата и учениците. Акцентът се поставя върху основните релации: „ученици – родители”, „ученици – учители”, „ученици – педагогически съветници” и „ученици – приятели”. Предмет на изследване е процесуалното протичане и дейностното осигуряване на интегративната роля на изкуството за реализиране спецификата на социалнопедагогическата система, детерминирана от статусни и ролеви характеристики, възрастови и полови признаци и индивидуално-личностни особености. Във връзка със замисъла са формулирани два аспекта на основна цел на социалнопедагогическото изследване: 1. Чрез теоретично, специално организирано и проведено емпирично изследване на функциите на обекта да се проучи проблемът за проекциите на социалнопедагогическата работа в обществената, семейната и училищната системи и по-конкретно социалнопедагогическите компетентности на специалистите за работа с деца мигранти и се установи как, чрез изобразителното изкуство и неговото взаимодействие с други изкуства, се стимулира развитието на творческия и интелектуалния потенциал. 2. На тази база да се очертаят съвременните измерения на системата за социалнопедагогическо взаимодействие, функционираща в зависимост от социалнопедагогическите условия и фактори, като чрез целенасочено и комплексно педагогическо въздействие и социалнопедагогическо взаимодействие се установят релации между формирането на творческите възможности и интелектуалното развитие на изследваните деца и ученици чрез различни социалнопедагогически дейности. Като се отчита, че възпитателно-образователните релации между децата и учителите са в зависимост от предвиденото за усвояване образователно съдържание и нормативна база, а социалнопедагогическите интеракции зависят от психо-социалния и поведенческия статус на децата, както и от средата, теоретико-емпиричното изследване е построено върху основата на следната хипотеза: Предполага се, че ако във възпитателно-образователния процес чрез организирано и комплексно педагогическо взаимодействие се интегрира социалната работа с изкуството, ще се стимулира и обогати творческото и интелектуалното развитие на децата и учениците и тяхната социализация. В структурно отношение монографията е изградена от четири глави. В монографичното изследване се очертани три логични цялости, интегрирани около същността на детското личностно развитие: социалната педагогика; изобразителното изкуство и връзката му с интелектуалното развитие; значението на социалнопедагогическата работа за педагогическото им моделиране и формирането на личността на детето. Обобщаващото заключение по изследването e в няколко направления: - На основата на теоретичен анализ в педагого-методически и социално-психологически аспект, е доразвита идеята, че използването на интегрален дейностен подход при организацията и осъществяването на социалнопедагогическата работа развива и усъвършенства релациите между интелекта и творчеството и доказва значението им при педагогическото моделиране и формирането на личността на детето. - Чрез емпирични изследвания е доказано разбирането, че при рационално-емоционалния статус на подрастващите, симбиозата между социалната педагогика и социалнопедагогическа работа и изкуството и арт-терапията предлага големи креативни възможности за интелектуално развитие и възпитание на подрастващите. - Чрез разработените и апробирани теоретико-практически модели са предложени възможности за усъвършенстване на дейността на социалния педагог, учителя, изследователя и родителя. Изведените тези, концепции и резултати от наблюденията и изследователския опит, са представени върху страниците на различни списания и сборници у нас и в чужбина, дискутирани са на редица теоретико-практически конференции и „кръгли маси” в България и в чужбина. Монографията е предназначена за студенти и преподаватели, учители и специалисти в областта на социалната педагогика, изобразителното изкуство, родители и всички онези, които се интересуват от възпитателните, терапевтичните и корекционните възможности на социалната работа и изкуството.
  Монография
 Социалната педагогика, социално-педагогическа работа, изкуство, арт-терапия, социално-педагогически


Хуманитарни науки Изобразително изкуство

Humanities Fine Arts and Visual Arts

 Издадено
  5507
 Пламен Легкоступ

6. Бояджиева, Н. Арт-терапията като креативен метод за консултиране в социално-педагогическата работа. В: Образование и наука – за личностно и обществено развитие. Книжка трета. Хуманитарни и обществени науки. Смолян, с.199 - 207. Издателство: ПУ „Паисий Хилендарски“, Филиал – Смолян. с. 203.

5. Илева, Магдалена. Социално-педагогическа подкрепа на семейства с деца с асоциално поведение. Дисертация за присъждане на образователната и научна степен „доктор”, ВТ, с. 78, с. 79.

3. Границка, Вяра. Арттерапията като творчески процес. Визуални модели на експресия и комуникация при лица с двигателни увреждания, интелектуални затруднения и аутизъм. Автореферат по дисертация за присъждане на образователната и научна степен „доктор”. Научен ръководител: проф. д. изк. Петер Цанев. София, С. 15.

4. Маринова, Ивета. Арт-терапията - значима трудотерапевтична дейност в социални и здравни заведения /Методични подходи, възможности и проблеми/. Дисертационен труд за присъждане на образователната и научна степен "доктор" в област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт, професионално направление 7.4. Обществено здраве, научна специалност "Социална медицина и опазване на здравеопазването и фармацията". София, С. 17.

1. Здравкова, Боряна. Основни компетентности в социално-педагогическата практика. Педагогика, 1, с. 41 - 47. ISSN 0861 – 3982. С. 41.

2. Здравкова, Боряна. Формиране на интеркултурна компетентност у студентите – социални педагози в професионално-практическото обучение. Дисертация за присъждане на образователната и научна степен „доктор”, ВТ, с. 51, с. 51.

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/