Музикалнопедагогическото наследство на Борис Тричков. ред. Анелия Петкова, В. Търново: Фабер, 2011, 200 с. ISBN 978-954-400-544-3 COBISS.BG-ID 1239498980


Николова, Илияна (2011) Музикалнопедагогическото наследство на Борис Тричков. ред. Анелия Петкова, В. Търново: Фабер, 2011, 200 с. ISBN 978-954-400-544-3 COBISS.BG-ID 1239498980


 Монографията представлява първо по рода си цялостно и обобщено научно изследване на музикалнопедагогическото наследство на Борис Тричков. Неговата теоретична и практическа дейност е важен, съществен етап в развоя на българското училищно музикално дело. Монографията очертава специфичните черти на неговото творчество. Като радетел за широка музикална просвета, той се отнася със специално внимание към това образование и търси нов начин за качественото му осъществяване.
  Монография
 




 Издадено
  5470
 Илияна Николова

2. Булева, Марияна. Музикалната тектоника като хронотоп и повторение – теоретичен модел с приложимост в музикалната педагогика. 2016, 360 с. (дисертация - ръкопис)

3. Хърков, Стефан. Участието на Асен Диамандиев в Националната музикалнопедагогическа конференция през 1955 г.. В: сб. 100 години от рождението на проф. Асен Диамандиев. съст. и ред. Юлан Куюмджиев, Пловдив: 2016, с. 16, ISBN 978-954-2963-17-2

4. Цитирано в: Петкова-Марчевска, Славка. Проблемът за мястото и ролята на народната песен в общото музикално образование според „Народни песни със съпровод из училищния репертоар”. Сб. от Научна конференция "100 години от рождението на проф. Асен Диамандиев ", Пловдив, 20 ноември 2015 г. състав., ред., предг. Юлиан Куюмджиев Пловдив : Унив. изд. Паисий Хилендарски, 2016, с. 43-52. ISBN 978-954-2963-17-2 COBISS.BG-ID 1277890532 С. 47

5. Цитирано в: Петкова-Марчевска, Славка. Проблемът за мястото на българската фолклорно-песенна традиция в общото музикално образование. сб. от Юбилейна международна научна конференция "50 години Великотърновски университет "Св.св. Кирил и и Методий" 1963-2013. [Eлектронен ресурс] ред. кол. Розалия Кузманова-Карталова ... [и др.] Велико Търново, УИ Св. св. Кирил и Методий, 2016, с. 456-462, ISBN 978-619-208-001-3 COBISS.BG-ID 1274917860 с. 459, 460

1. Цитирано в: Петкова-Марчевска, Славка. За реформаторското дело на музикалния педагог Борис Тричков. – Педагогически алманах, 2012, 2, с. 273-277. Print ISSN 1310‐358X с. 276, 277

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/