„Стълбицата” на Борис Тричков като средство за нотно ограмотяване на учениците от трети клас. – В: 25 години Педагогически факултет. съст. Олга Петкова, В. Търново: Фабер, 2010, с. 378-381. ISBN 978-954-400-422-4 COBISS.BG-ID 1236540644


Николова, Илияна (2010) „Стълбицата” на Борис Тричков като средство за нотно ограмотяване на учениците от трети клас. – В: 25 години Педагогически факултет. съст. Олга Петкова, В. Търново: Фабер, 2010, с. 378-381. ISBN 978-954-400-422-4 COBISS.BG-ID 1236540644


 Статията е насочена към проблемите на нотното ограмотяване в трети клас като важна основа за музикално обучение. В този смисъл предмет на проучването е използването на нагледното помагало – стълбовиден чертеж от метода “Стълбица” на Борис Тричков за целите на нотното ограмотяване. Неговият метод има значимо място в българското музикално-теоретическо наследство. Задачата на изследването е да се установи има ли място това нагледно помагало и днес при съвременното обучение по музика.
  Доклад
 
 Издадено
  5468
 Илияна Николова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/