Жанровата музика за акордеон-методически аспекти /върху примери от художествената литература/


Мандикова-Иванова, Вася (2010) Жанровата музика за акордеон-методически аспекти /върху примери от художествената литература/ Сб. от Национална научна конференция, посветена на 50-годишния юбилей на училище "Панайот Пипков" Съвременното образование в училищата по изкуствата - състояние и перспективи в европейския контекст, Плевен, ноември 2010 г. Пловдив : АСТАРТА, 2011, с.24-32. ISSN 978-954-350-114-9 COBISS.BG-ID 1238839268


 Акордеонът е инструмент със специфичен репертоар, често изпълняващ аранжименти. Но в сферата на т.нар. жанрова музика той има своя автономна функция и репертоар, създаден специално за него. В този смисъл в педагогическата практика репертоарът от жанрова музика играе огромна роля за инструменталното и интерпретационно израстване на акордеонистите и следва да бъде съществена част от работата на всеки педагог, подсказваща богата палитра от методически подходи, аспекти и възможности.
  Доклад
 музика, жанрова , акордеон , методически аспекти


Хуманитарни науки Музикално и танцово изкуство
Социални, стопански и правни науки Педагогика

Humanities Music and Dance Arts
Social sciences, economic sciences and law Education

 Издадено
  5436
 Вася Мандикова-Иванова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/