Теоретични ракурси в етимологията. В. Търново: Фабер, 2011, 171 с. ISBN 978-954-400-524-5. COBISS 1237049060.


Колева-Златева, Живка (2011) Теоретични ракурси в етимологията. В. Търново: Фабер, 2011, 171 с. ISBN 978-954-400-524-5. COBISS 1237049060.


 Монографията включва изследвания, които имат за цел приноса в теорията на етимологията, без да претендират за изграждането на цялостна теория. Те засягат въпроси за възможностите за отстъпване от фонетичните закони, за мястото на звукоизобразителната лексика и на редупликацията в славянските езици, за възможностите за обективизиране на семантичната реконструкция чрез прилагане на когнитивен подход, засъобразяването на етимологизацията на лексиката със законите на езиковото развитие като цяло, с
  Монография
 етимология, фонетични закони, когнитивен подход, семантична реконструкция, звукова символика


Хуманитарни науки Филология
Хуманитарни науки

Humanities Language, Linguistics, Literature and Theory of Literature
Humanities

 
  5412
 Живка Колева-Златева

5. Ковачева, Мира. Звукоизображение – комуникативно приспособяване на българските идеофони // Надмощие и приспособяване. Сборник доклади от Международната научна конференция на Факултета по славянски филологии. 24 – 25 април, 2017 г. том 2. София, 2017, 35 – 43. Цит. на стр. 37.

6. Поздняков, А.А. Кладистический метод в этимологии. - Язык и культура. 2017, 37, с. 70-84. Print ISSN 1999-6195. Online ISSN 2311-3235. Цит. на стр. 81.

3. Пехливанова, П. От мотивираност към произволност и обратно (Мотивираност на езиковия знак, или как думите говорят за нещата). В. Търново: Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий”, 2014. – Цит на стр. 205. ISBN 978-954-524-983-9. COBISS 1273675492.

4. Томова, К. Фонетико-фонологични особености на междуметията (върху материал от български и чешки език. - В: Актуални проблеми на балканистиката и славистиката. Доклади от втората международна конференция, проведена на 9 и 10 ноември 2012 г. във Великотърновския университет “Св. св. Кирил и Методий”, В. Търново, 2014. Цит. на стр. 364. ISBN 978-954-524-944-0. COBISS 1267898596

1. Бурова, П. От мотивираност към произволност и обратно (Мотивираност на езиковия знак, или как думите говорят за нещата). Дисертация за присъждане на научната степен „доктор на науките”. В. Търново, 2013

2. Илиева, М. Стилизация на устна комуникация в български художествени текстове. - В: Проблеми на устната комуникация. Книга девета. II. В. Търново, 2013, 30–40. Цит. на с. 36.

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/