Достъп на потребителите до On-line изданията на регионалните ежедневници


Стефанов, Тихомир (2011) Достъп на потребителите до On-line изданията на регионалните ежедневници Десета национална научна конференция „Библиотеки, четене, комуникации”, Велико Търново, 2011


 Ключови думи: Вестници, On-line издания, новини, новинарски сайтове, регионални медии. В доклада се разглеждат мястото и значението на регионалните вестници. Тяхното състояние и перспективи за развитие. Разгледани са техните електронни издания и достъпът на потребителите до информацията в тях.
  Доклад
 Вестници, On-line издания, новини, новинарски сайтове, регионални медии


Социални, стопански и правни науки Обществени комуникации и информационни науки
Природни науки, математика и информатика Информатика и компютърни науки

Social sciences, economic sciences and law Public Communications and Information Sciences
Natural sciences, mathematics and informatics Informatics and Computer Science

 Издадено
  5404
 Тихомир Стефанов

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/