Основи на училищната педагогика, (съавтор), ВТ, изд. Фабер, 2011, 288 стр.; 52-54, 109-116, 278-282 стр; ISBN 978-954-400-560-3; COBISS.BG-ID 1239533796


Легкоступ, Пламен (2011) Основи на училищната педагогика, (съавтор), ВТ, изд. Фабер, 2011, 288 стр.; 52-54, 109-116, 278-282 стр; ISBN 978-954-400-560-3; COBISS.BG-ID 1239533796 изд. Фабер


 Книгата е предназначена за студенти, които се обучават за учители и за всички, които се интересуват от педагогическа проблематика. Предполагаме, че тази книга е едно от редките издания, в което все още се обсъждат възпитателни и обучаващи взаимодействия лице в лице. Надяваме се обаче, съвременното педагогическо взаимодействие да отстрани донякъде редица неприятни последици за цифровото поколение от рода на: пристрастяване към ИКТ, загубата на чувствителност към другите, непрекъснато стоене прд компютъра, отсъствие на потребност от общуване лице в лице, заместване на живия живот от виртуалния и др. Училищното образование може само да се възползва от социалните мрежи, които са твърде много: Bebo, MySpase, Xanga, Friendster, Hi5, Tagged, LiveJournal, Last.fm, Reddit, Ning, Facebook, FriendFeed, Digg, StumbleUpon, Twiter, Slashdot, Delicious, Linkedin, Classmates.com. Въпросът е как и доколко да стане това. Засега оставаме на отношенията лице в лице или както се казва offline отношения в училище.
  Учебник / Учебно помагало
 педагогика, училище


Хуманитарни науки Изобразително изкуство

Humanities Fine Arts and Visual Arts

 Издадено
  5396
 Пламен Легкоступ

8. Богданов, Димитър Емилов. Професионален профил на възпитателя в Домовете за деца, лишени от родителска грижа: автореферат към дисертационен труд за присъждане на научна и образователна степен "доктор" – София: Софийски Университет „Св. Климент Охридски”, 2015.

6. . Linkov A. I. Modern pedagogy: the nature of innovation processes. // American Journal of Pedagogy and Education , 2014, Vol. 4, No. 2, p. 20-26.

7. Гайдова, Р. Типология на методите за обучение по технико- технологични дейности в детската градина. - Савремене тенденције у наставним и ваннаставним активностима на учитељским (педагошким) факултетима /Тематски зборник/. Универзитет у Нишу, Учитељски Факултет у Врању, 2014, с.434. http://eprints.ugd.edu.mk/10170/1/__ugd.edu.mk_private_UserFiles_snezana.veselinovska_Desktop_Zbornik%20Savremene%20tendencije%20-%20za%20autore.pdf

2. Григорова, Христина Х. Музика и емпатично общуване - път към успешна социализация. - Софийски Университет „Св. Климент Охридски“, ФНПП, Национален форум „Орфеева дарба“ – София. – В : Четвърта Национална Конференция Музикално-образователни стратегии и практики в предучилищна, училищна и извънучилищна среда, София 17-18 май 2013 г. http://www.fnpp.uni-sofia.bg/MUZIKA/Dokladi/grigorova.pdf

3. Гърмидолова, Мариана Минчева. Формиране на културата на подрастващите в обучението по изобразително изкуство.Дисертация за придобиване на научната степен „доктор на науките”. В. Търново, 2013. - 369 с.

4. Лавренцова Е., П. Петрова. Целите и съдържанието на обучението като следствие от развитието на социокултурната среда. – В: Наукові записки. Серія: Педагогічні науки [онлайн]. Вип. 121, 2013, 1 част, с. 13–18.

5. Легкоступ, Магдалена Маринова. Методически аспекти на обучението по религия. В. Търново: Фабер, 2013. 258 с.

1. Кръстева, Антония Тонева. Експериментален модел за обучение в основни умения за критическо мислене у учениците от начален етап на основна образователна степен. дисертация. Велико Търново, 2012. 377 с.

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/