Стилове и основни етапи в европейското изкуство, Велико Търново, УИ "Св.св. Кирил и Методий", 2010, 195 стр., ISBN 978-954-524-765-1; COBISS.BG-ID 1239216356


Легкоступ, Пламен (2010) Стилове и основни етапи в европейското изкуство, Велико Търново, УИ "Св.св. Кирил и Методий", 2010, 195 стр., ISBN 978-954-524-765-1; COBISS.BG-ID 1239216356 Университетско издателство "Св.св. Кирил и Методий" - Велико Търново


 Основен проблем, който се разглежда в този учебник е произходът, формирането и развитието на европейското изкуство. Акцентира се върху взаимодействието и взаимовръзката на общия исторически контекст и неговите многобройни съставни елементи – исторически събития, религиозни течения, политически и икономически проблеми, идеологически доктрини, научни теории, естетическите и художествени процеси на една или друга епоха. В резултат от това, пред читателя се разкрива не само верига от факти, систематизирани и представени в логическа последователност, а и концептуалната приемственост на културното наследство на отделните епохи. Важността на основните проблеми при развитието и особеностите на европейското изкуство изваждат това изследване от групата на тясно изкуствоведските. В този случай изкуството се представя преди всичко като специфична форма на мислене, като една от страните на културата на човечеството. Разработката съдържа дидактически материал, който се състои от въпроси за преговор и списък с литература в края на всяка глава. Целта на автора не е била да даде пълна информация по всички въпроси на европейското изкуство. В голяма степен написването на тази книга е предизвикано от нуждата в кратка и логически построена форма да се представи материала, предназначен за студенти, които не са художници и нямат достатъчно семинарни занятия с преподавател. Затова в разработката се акцентира върху основните и най-трудните за самостоятелно овладяване въпроси.
  Учебник / Учебно помагало
 история, теория, изкуство, етапи,


Хуманитарни науки Изобразително изкуство

Humanities Fine Arts and Visual Arts

 Издадено
  5395
 Пламен Легкоступ

5. Николай Гюлчев (2018), Детето в предучилищна възраст и образователната дейност по изобразително изкуство, В. Търново, Унив. изд. "Св. св. Кирил и Методий", 2018, 244 с. 167, ISBN 978-619-208-176-8, COBISS.BG-ID 1289203684, цитат на 171 с.

4. Belcheva, Vesela 2015: Die Bildende Kunst als "Brücke" zu der fremden Sprache oder 10 Gründe Kunstwerke im Unterricht Deutsch als Fremdsprache (DaF) einzusetzen. In: Chirimbu, Sebastian et al. Procedia of Interdisciplinarity DSCEI 2014. Sandy, Utah, USA: Aardvark Global Publishing, 2015, p. 60-65. ISBN: 978-1-4276-9640-3. Цитиран на стр. 63

3. Белчева, Весела. Детето, изкуството и чуждия език. В: Чуждоезиково обучение, 2014, № 6.

2. Гърмидолова, Марияна Минчева. Формиране на културата на подрастващите в обучението по изобразително изкуство. Дисертация за придобиване на научната степен „доктор на науките”, 2013. В. Търново, 2013. - 369 с.

1. Белчева, Весела. Илюстрацията в обучението по немски като чужд език в началното училище. В. Търново: ИВИС, 2012. 162 с. ISBN 978-954-2968-19-1; COBISS.BG-ID 1249202916

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/