Звуковата текстуализация на автентичния контекст като обновителен фактор в историята на музикалното мислене


Булева-Петрова, Марияна (2011) Звуковата текстуализация на автентичния контекст като обновителен фактор в историята на музикалното мислене – В: Текстът като феномен на културата. Варна: „Св. св. Константин и Елена Холдинг“, 2011, с. 143-158. ISBN 978-954-92464-3-8


 Студията представя идеята, че определени промени в типа музикално мислене се дължат на промяната в контекста, в който битува дадено музикално явление. Отпадането на някои функции на контекста се компенсира чрез усложняване или промяна на самия музикален феномен, който със свои собстени звукови средства пресъздава внушенията на автентичната ритуална или културна среда, за да се съхранят в звук посланията, които е носела тази среда.
  Статия
 текст, контекст, оферториум, хоризонтал, вертикал, дълбочина


Хуманитарни науки Музикално и танцово изкуство

Humanities Music and Dance Arts

 Издадено
  5368
 Марияна Булева-Петрова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/