Приложения за предпечат и проблеми при използване на кирилица


Стефанов, Тихомир (2006) Приложения за предпечат и проблеми при използване на кирилица Пета национална научна конференция „Библиотеки, четене, комуникации”, Велико Търново


 Ключови думи: Шрифтове, кирилица, предпечат. В доклада се разглеждат: проблеми при използване на кирилица в операционната система Windows; поколения шрифтове и съвместимост при обмен на информация между различни операционни системи. Предложени са средства за решаване на конфликти при работа с кирилица в различни приложения на Windows. Акцентира се върху изискванията на някои издателски системи към шрифтовете с кирилица при подготовката за експонация и в цялостния предпечатен процес.
  Доклад
 Шрифтове, кирилица, предпечат


Социални, стопански и правни науки Обществени комуникации и информационни науки
Природни науки, математика и информатика Информатика и компютърни науки

Social sciences, economic sciences and law Public Communications and Information Sciences
Natural sciences, mathematics and informatics Informatics and Computer Science

 Издадено
  5352
 Тихомир Стефанов

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/