Дончев, И., Н. Николов, Процедурни основи на програмирането. C++. Практическо ръководство.


Дончев, Ивайло (2011) Дончев, И., Н. Николов, Процедурни основи на програмирането. C++. Практическо ръководство. Университетско издателство „Св.св. Кирил и Методий”, В. Търново, 2011, ISBN 978-954-524-777-4; COBISS.BG-ID - 1240224484


 -
  Учебник / Учебно помагало
 -


Природни науки, математика и информатика
Социални, стопански и правни науки Педагогика на обучението по…
Природни науки, математика и информатика Информатика и компютърни науки

Natural sciences, mathematics and informatics
Social sciences, economic sciences and law Pedagogy of Teaching…
Natural sciences, mathematics and informatics Informatics and Computer Science

 Издадено
  5339
 Ивайло Дончев

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/