Конакчиева, П. Възпитаване на изследователско поведение у децата от предучилищна възраст при ориентиране в света. - Педагогически алманах, Велико Търново: Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий”, 2010, кн. 2, с. 72 – 82. ISSN 1310-358X. COBISS.BG-ID 1240117476 УДК 372.36.015.3


Караиванова, Петя (2010) Конакчиева, П. Възпитаване на изследователско поведение у децата от предучилищна възраст при ориентиране в света. - Педагогически алманах, Велико Търново: Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий”, 2010, кн. 2, с. 72 – 82. ISSN 1310-358X. COBISS.BG-ID 1240117476 УДК 372.36.015.3 Педагогически алманах, с. 72-82, кн. 2, 2010 ISSN 1310-358X. COBISS.BG-ID 1240117476 УДК 372.36.015.3


 В разработката се систематизират и анализират становища относно психолого-педагогическите предпоставки за възпитаване на познавателна култура у пет-седемгодишните деца при ориентиране в света. Очертават се тенденции в познавателното развитие, които се разглеждат като ориентири при разработване и прилагане на целесъобразни педагогически технологии, насочени към овладяване и прилагане на представи и умения за ориентиране на децата от подготвителна предучилищна група в света.
  Статия
 изследователско поведение, ориентиране в света
 Издадено
  5320
 Петя Караиванова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/