Конакчиева, П. Система от критерии и показатели за проучване степента на реализиране на детската практико-експериментална дейност. Сб. от Научна конференция „Дни на науката 2009”, Велико Търново, 30 май 2009, Ред. доц. д- Петко Ст. Петков. Велико Търново: Фабер, 2010, с. 232–237. ISBN 978-954-400-276-2. COBISS.BG-ID 1236598244 УДК 372.3


Караиванова, Петя (2010) Конакчиева, П. Система от критерии и показатели за проучване степента на реализиране на детската практико-експериментална дейност. Сб. от Научна конференция „Дни на науката 2009”, Велико Търново, 30 май 2009, Ред. доц. д- Петко Ст. Петков. Велико Търново: Фабер, 2010, с. 232–237. ISBN 978-954-400-276-2. COBISS.BG-ID 1236598244 УДК 372.3 Сб. от Научна конференция „Дни на науката 2009”, Велико Търново, 30 май 2009, Ред. доц. д- Петко Ст. Петков. Велико Търново: Фабер, 2010, с. 232–237. ISBN 978-954-400-276-2. COBISS.BG-ID 1236598244 УДК 372.3


 В разработката се обосновава актуалността и значимостта на проблема за своевременната диагностика на уменията на децата от предучилищна възраст за реализиране на самостоятелна практико-експериментална дейност. Във връзка с посочения проблем се предлага авторски вариант на диагностична система, който е разработен и апробиран в хода на проведено теоретико-приложно изследване. Уточнява се система от критерии и показатели за проучване степента на реализиране на детската практико-експериментална дейн
  Доклад
 детска практико-експериментална дейност, проучване, диагностика
 Издадено
  5309
 Петя Караиванова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/