ХАРМОНИЯТА КАТО ПЕСЕН БЕЗ ДУМИ (по повод най-новото учебно пособие от проф. д-р Пламен Арабов - „Песни без думи”).


Булева-Петрова, Марияна (2011) ХАРМОНИЯТА КАТО ПЕСЕН БЕЗ ДУМИ (по повод най-новото учебно пособие от проф. д-р Пламен Арабов - „Песни без думи”). Музикални хоризонти, 2011, 2. Print ISSN 1310-0076


 Поглед върху приносите и най-новите учебни пособия на проф. Пламен Арабов
  Рецензия
 хармония, солфеж, методическо пособие.


Социални, стопански и правни науки Педагогика на обучението по…

Social sciences, economic sciences and law Pedagogy of Teaching…

 Издадено
  5302
 Марияна Булева-Петрова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/