Размисли за съвременното състояние на теоретичните дисциплини в рамките на професионалното музикално образование.


Булева-Петрова, Марияна (2011) Размисли за съвременното състояние на теоретичните дисциплини в рамките на професионалното музикално образование. Сб. от конференция Съвременното образование в училищата по изкуствата – състояние и перспективи в европейския контекст. Пловдив: Астарта, 2011, с. 62-70. ISBN 978-954-350-114-9


 Докладът съдържа размисли върху състоянието на музикалнотеоретичното обучение и върху необходимостта от обновяване на информацията и библиографията по основните теоретични дисциплини.
  Доклад
 учебни програми, съвременно музикално образование.


Социални, стопански и правни науки Педагогика на обучението по…

Social sciences, economic sciences and law Pedagogy of Teaching…

 Издадено
  5301
 Марияна Булева-Петрова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/