"Петербургское приношение Моцарту" (музикалнотеоретичен пътепис)


Булева-Петрова, Марияна (2011) "Петербургское приношение Моцарту" (музикалнотеоретичен пътепис) Българско музикознание, 2011, 2, с.83-86. Print ISSN: 0204–823X


 Текстът предоставя информация за Моцартовия симпозиум, проведен в Санкт Петербург през април, 2011 и основните тенденции в съвременното изучаване на творчеството на великия виенски класик.
  Статия
 Моцарт, нови изследователски подходи, комбинаторика, интонеми, Санкт Петербург.


Хуманитарни науки Музикално и танцово изкуство

Humanities Music and Dance Arts

 Издадено
  5300
 Марияна Булева-Петрова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/