Философия на правото и правна логика в глобалната епоха


Бузов, Вихрен (2010) Философия на правото и правна логика в глобалната епоха Велико Търново: Абагар, 238 с., ISBN 978-954-427-922-6


 Книгата представлява монографично изследване за актуалните насоки на развитие на философията на правото в осмисляне на предизвикателствата на глобалната епоха. Тя проследява и анализира критически основните позиции за мястото на правото и промените в него в съвременното общество. Проблемите на правната логика са разгледани с акцент върху теориите за юридическата аргументация и вземането на юридически решения.
  Монография
 философия на правото, правна логика, глобализация


Хуманитарни науки Философия

Humanities Philosophy

 Издадено
  5292
 Вихрен Бузов

1. A Treatise of Legal Philosophy and General Jurisprudence. V.12 (1), Legal Philosophy in the Twentieth Century: The Civil Law World, 2016, Springer, Bibliography, p.901

2. Tsanev, I., Structure of Judicial Speech. Rhetorical Discourse of the Indictment and Protection Speech - In: FILOSOFIYA-PHILOSOPHY, ISSN 1314-8559, Volume: 25 Issue: 4 Pages: 377-382, http://apps.webofknowledge.com/full_record.do?product=WOS&search_mode=GeneralSearch&qid=1&SID=D1resgOICcMhxmlTq1Y&page=1&doc=1

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/