Брак и общение


Димитров, Добромир (2011) Брак и общение Димитров, Д. Брак и общение//Християнство и култура(София). Год. Х(2011), бр.4 (61), с.16-24. (ISSN1311-9761)


 Съвременните психолози и социолози анализират безрадостния семеен живот и са разтревожени от неустойчивостта на брака и от болката, която тази неустойчивост причинява – както на съпрузите, така и на децата. Ако се вземе предвид огромният брой провалени бракове, може да се стигне до заключението, че изначалният смисъл на брака се оказва неразбираем за съвременния човек. Днес едни разглеждат брака като брачна институция или просто като частен договор и му придават утилитарен характер, а други
  Статия
 Брак, общение, Евхаристия, Църква


Хуманитарни науки Религия и теология

Humanities Religion and Theology

 Издадено
  5289
 Добромир Димитров

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/