САМОДУАЛНИ КОДОВЕ И ГРУПИ ОТ АВТОМОРФИЗМИ


Буюклиева, Стефка (2007) САМОДУАЛНИ КОДОВЕ И ГРУПИ ОТ АВТОМОРФИЗМИ Великотърновски университет


 Дисертация за присъждане на научната степен "доктор на математическите науки" по научна специалност 01.01.02 – алгебра и теория на числата
  Дисертация
 Алгебрична теория на кодирането
 Издадено
  5283
 Стефка Буюклиева

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/