Петров, Людмил. Холистична същност и функции на подготовката на млади баскетболисти, монография, Ай анд Би, Велико Търново, 2011, ISBN 978-954-9689-61-7, 169 стр. COBISS.BG-ID 1239680740


Петров, Людмил (2011) Петров, Людмил. Холистична същност и функции на подготовката на млади баскетболисти, монография, Ай анд Би, Велико Търново, 2011, ISBN 978-954-9689-61-7, 169 стр. COBISS.BG-ID 1239680740 Издателство "Ай анд Би", Велико Търново, ISBN 978-954-9689-61-7, 169 стр. COBISS.BG-ID 1239680740


 The monograph includes studies on various aspects of sports training for young (12-18 year olds) Basketball players for a 20-year period - 1986-2006 // В монографията са включени изследвания от спортната подготовка на млади (12-18 годишни) баскетболисти за периода 1986-2006
  Монография
 asketball, for young basketball players, holistic essence // баскетбол, млади баскетболисти, холистична същност


Социални, стопански и правни науки Педагогика на обучението по…

Social sciences, economic sciences and law Pedagogy of Teaching…

 Издадено
  5259
 Людмил Петров

11. Цитирано в: Атанасов, А. Оптимизиране на учебния процес по футбол в условията на висшето училище, монография, АИ Ценов, Свищов, 2018 ISBN 978-954-23-1602-2. с. 8, ; COBISS.BG-ID 1285849316

8. Цитирано в: Алексиева, М. (2016) Баскетбол в Училище, Ай анд Би, Велико Търново, ISBN: 978-619-7281-09--5, с. 33, 43, 52-53, 57, 58 COBISS.BG-ID 1279900388

9. Цитирано в: Алексиева, М., М. Петкова (2016) Игровият подход в обучението по баскетбол, Ай анд Би, Велико Търново, ISBN 978-619-7281-05-7, с.18. COBISS.BG-ID 1286807524

10. Цитирано в: Реджепи, А. (2016) Влияние на средата, на психосоциалните и демографски фактори върху физическата активност на 11-14 годишни ученици, Дисертация, с. 192, ВТУ, Велико Търново

6. Цитирано в: Божков, Г. (2015) Модел за спортна подготовка на елитни баскетболистки, докторска дисертация, РУ "Ангел Кънчев", Русе, с. 146

7. Цитирано в: Симеонова, Т. (2015) Контрол и оценка на техническата подготовка по баскетбол на ученици 5-8 клас, (монография) УИ "Епископ Константин Преславски", Шумен, с. 125, ISBN: 978-619-201-038-6, COBISS.BG-ID 1275463652

3. Атанасов, А. (2014) Влияние на спорта „футзал” върху физическата работоспособност на студенти, дисертация за доктор, ВТУ, Велико Търново, с. 11, 97.

4. Божкова, А., И. Илиева, И. Стоилов, С. Базелков (2014) Колективните спортове във висшите училища, Артграф, София, ASBN: 978-954-9401-83-7, с. 22. Cobiss.BG-ID1275280612

5. Цитирано в: Бозов, К. (2014) модели за специализирана физическа подготовка на 12-18 годишни баскетболисти, дисертация, ВТУ, Велико Търново, с. 118

1. Цитирано в: Алексиева, М. Начално обучение по баскетбол-практикопедагогически аспекти. Фабер, Велико Търново, 2012, ISBN 978-954-400-686-0, с. 29,31. COBISS.BG-ID 1246821348

2. Цитирано в: Илиева, И. (2012) Мотивацията за спортуване в начална училищна възраст, РУ "Ангел Кънчев", Русе, с. 12, 14. COBISS.BG-ID 1245373668

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/