Ръководство за решаване на задачи по училищен курс по геометрия. Пловдив: Астарта, 2010, 270 с. ISBN 978-954-350-109-0


Минчева, Иванка (2010) Ръководство за решаване на задачи по училищен курс по геометрия. Пловдив: Астарта, 2010, 270 с. ISBN 978-954-350-109-0 Пловдив: Астарта


 Учебно пособие, включващо основни теми от училищния курс по геометрия. Във всяка тема са дадени кратки теоретични бележки и достатъчно задачи, подбрани и систематизирани с цел успешно усвояване на учебното съдържание. По-голямата част от задачите са решени, а за останалите има упътвания, осигуряващи по-бързо разбиране на дадена задача или групи задачи. Ръководството би било полезно за студенти, подготвящи се за учители по математика и за учители, преподаващи математика.
  Учебник / Учебно помагало
 училищен курс по геометрия, ръководство


Природни науки, математика и информатика
Социални, стопански и правни науки Педагогика на обучението по…

Natural sciences, mathematics and informatics
Social sciences, economic sciences and law Pedagogy of Teaching…

 Издадено
  5239
 Иванка Минчева

1. Някои идеи за използване на GeoGebra при изучаване на понятието "пирамида" в обучението по математика. - Педагогиески алманах, 2019, 2, с. 178. Print ISSN: 1310-358Х

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/