Методика на обучението по математика в началното училище. Специална част. Избрани глави от общата част. Пловдив: Астарта, 2010, 342 с. ISBN 978-954-350-110-6


Минчева, Иванка (2010) Методика на обучението по математика в началното училище. Специална част. Избрани глави от общата част. Пловдив: Астарта, 2010, 342 с. ISBN 978-954-350-110-6 Пловдив: Астарта


 Учебно пособие, съдържащо основните теми от курса по Методика на обучението по математика в 1 - 4 клас. Предназначено е за студенти от специалностите Предучилищна и начална училищна педагогика и Начална училищна педагогика и чужд език. Учебникът би бил полезен и за начални учители, преподаващи математика.
  Учебник / Учебно помагало
 обучение по математика, начално училище


Социални, стопански и правни науки Педагогика на обучението по…

Social sciences, economic sciences and law Pedagogy of Teaching…

 Издадено
  5238
 Иванка Минчева

2. Пенка Кънева. - Междупредметните връзки в ранното обучение по английски език като чужд. - Педагогически алманах, 2019, 27(1), с. 50. Print ISSN 1310-358X

3. Петя Конакчиева. - Приоритети на отговорното родителство за възпитаване на социално уверено дете. Педагогически алманах, 2019, 27(1), с. 25. Print ISSN 1310-358X

1. Николай Горчев, Докторска дисертация на тема "Някои скаларни величини и тяхното измерване"

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/