Методика на обучението по математика в началното училище. Специална част. Избрани глави от общата част. Пловдив: Астарта, 2010, 342 с. ISBN 978-954-350-110-6


Минчева, Иванка (2010) Методика на обучението по математика в началното училище. Специална част. Избрани глави от общата част. Пловдив: Астарта, 2010, 342 с. ISBN 978-954-350-110-6 Пловдив: Астарта


 Учебно пособие, съдържащо основните теми от курса по Методика на обучението по математика в 1 - 4 клас. Предназначено е за студенти от специалностите Предучилищна и начална училищна педагогика и Начална училищна педагогика и чужд език. Учебникът би бил полезен и за начални учители, преподаващи математика.
  Учебник / Учебно помагало
 обучение по математика, начално училище


Социални, стопански и правни науки Педагогика на обучението по…

Social sciences, economic sciences and law Pedagogy of Teaching…

 Издадено
  5238
 Иванка Минчева

2. Някои идеи за използване на GeoGebra при изучаване на понятието "пирамида" в обучението по математика. - Педагогиески алманах, 2019, 2, с. 178, 180, 181. Print ISSN: 1310-358Х

3. Пенка Кънева. - Междупредметните връзки в ранното обучение по английски език като чужд. - Педагогически алманах, 2019, 27(1), с. 50. Print ISSN 1310-358X

4. Петя Конакчиева. - Приоритети на отговорното родителство за възпитаване на социално уверено дете. Педагогически алманах, 2019, 27(1), с. 25. Print ISSN 1310-358X

1. Николай Горчев, Докторска дисертация на тема "Някои скаларни величини и тяхното измерване"

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/