Интегрирано обучение чрез образователното съдържание на християнските празници


Легкоступ, Магдалена (2011) Интегрирано обучение чрез образователното съдържание на християнските празници Интегрирано обучение : диалог и разнообразие / под науч. ред. на Анелия Гърбачева. В. Търново : Унив. изд. "Св. св. Кирил и Методий", 2011, с. 167–203. ISBN - 978-954-524-794-1. COBISS.BG-ID - 1237953252


 Познавателните, комуникативни и социализиращи функции на дейностите, свързани с християнски празници и народни традиции, са значим фактор в интегрираното обучение. В настоящото изложение се привеждат резултатите от проведено оценяване на интегрираността на 7–8 годишните деца с лека умствена изостаналост в образователния контекст на изучаваните християнски празници. Оценката включва интегрираност в познавателната, комуникативната и социалната сфера.
  Част от книга / Глава от книга
 интегрирано обучение, деца със СОП, християнски празници, познавателна, комуникативна и социална сфе


Социални, стопански и правни науки Педагогика
Социални, стопански и правни науки Педагогика на обучението по…

Social sciences, economic sciences and law Education
Social sciences, economic sciences and law Pedagogy of Teaching…

 Издадено
  5213
 Магдалена Легкоступ

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/