ИНТЕГРИРАНО ОБУЧЕНИЕ ЧРЕЗ ОБРАЗОВАТЕЛНОТО СЪДЪРЖАНИЕ НА ХРИСТИЯНСКИТЕ ПРАЗНИЦИ


Легкоступ, Магдалена (2011) ИНТЕГРИРАНО ОБУЧЕНИЕ ЧРЕЗ ОБРАЗОВАТЕЛНОТО СЪДЪРЖАНИЕ НА ХРИСТИЯНСКИТЕ ПРАЗНИЦИ Сб. „Интегрирано обучение. Диалог и разнообразие”, ВТУ „Св. св. Кирил и Методий”, В. Търново, 2011, с. 167–203. ISBN 978-954-524-794-1


 Познавателните, комуникативни и социализиращи функции на дейностите, свързани с християнски празници и народни традиции, са значим фактор в интегрираното обучение. В настоящото изложение се привеждат резултатите от проведено оценяване на интегрираността на 7–8 годишните деца с лека умствена изостаналост в образователния контекст на изучаваните християнски празници. Оценката включва интегрираност в познавателната, комуникативната и социалната сфера.
  Част от книга / Глава от книга
 интегрирано обучение, деца със СОП, християнски празници, познавателна, комуникативна и социална сфе
 Издадено
  5213
 Магдалена Легкоступ

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/