Теоретико-методологични аспекти на обществената география.


Дерменджиев, Атанас (2010) Теоретико-методологични аспекти на обществената география. В. Търново, Университетска печатница, 2010, 297 с. COBISS.BG-ID 1260740068


 Хабилитационен труд за присъждане на научното звание "професор" по икономическа и социална география.
  Монография
 обществена география, теория, практика


Природни науки, математика и информатика Науки за земята

Natural sciences, mathematics and informatics Earth Sciences

 
  5188
 Атанас Дерменджиев

11. Стоянов, П. Съвременно развитие на антропогеографията. с. 63-126. -: Пространство. Общество. Икономика. Том 1. Ред. П. Стоянов, Ив. Стаменков, К. Цветков. С., Изд. Атласи, 20019, 393 с. ISBN 978-619-238-085-4. Цит. на с. 73.

9. Маринов, П. Природноресурсен потенциал в селските райони на Южен Централен район.Пловдив, FastPrintBooks, 2017, 142 с. ISBN 978-619-236-000-9 Цит. на с. 134

10. Симеонов, Д., В. Симеонова. Пространствено-корелационен анализ между съвременното висше образование и териториалните общности в България. -В: Регионална икономика и устойчиво развитие. Т. 1, Изд. "Наука и икономика", ИУ - Варна, 2018, с. 424-434. ISBN 978-954-21-0956-3 Цит. на с. 434

5. Маринов, П. Инфраструктури в селските райони на Южен Централен район.Пловдив, 2017, FastPrintBooks,170 c., ISBN 978-619-7312-73-7 Цит. на с. 134.

6. Маринов, П. Селските райони в Централна Южна България, дисертация, ВТ-17-4-0021/02.05.2017

7. Постомпирова, П. Географски анализ на социално-икономическото, геополитическото и културно-образователното развитие на Р Кипър, дисертация, ВТ-17-4-0001/30.01.2017

8. Симеонов , Димитър. Опит за обяснение на социологизацията в българската география. В: Годишник на Историческия факултет на Великотърновския университет "Св. св. Кирил и Методий", 2017, т. 1, бр. 1, с. 826-836. ISSN 2603-5065 (Online), ISSN 2603-3534 (Print) Цит. на с. 826; 828; 832.

4. Парашкевов, Пламен. Сърбия, Косово, Македония и албанската национална идентичност. – В: Балканите – език, история, култура, т. IV, В. Търново, 2015, с. 346-351. ISSN 1314-4065 Цит. на с.349; 351.

3. Парашкевов, Пламен. „География на кръстопът“ – Черноморският регион между Изтока и Запада, В. Търново, Фабер, 2013, ISBN 978-954-400-902-1 Цит. на с. 11; 17; 135; 181; 209.

2. Симеонов, Д., Аспекти на пространствената диференциация на социално-географските процеси в област Велико Търново, дисертация, ВТ-12 4-0031/15.10.2012

1. Симеонов, Димитър. География на общественото здраве в България (социални аспекти), Варна, „Стикери-БЕ“, 2013, ISBN 978-619-90173-1-9 Цит. на с. 9; 10; 13; 19; 203.

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/