От Несебър до Батак. 100 национални туристически обекта.


Дерменджиев, Атанас (2009) От Несебър до Батак. 100 национални туристически обекта. -София: Световна библиотека, 80 с. ISBN 978-954-574-007-7


 Книга от 10-томна поредица "Колекция България - загадки от вековете".
  Книга
 география, туризъм


Природни науки, математика и информатика Науки за земята
Социални, стопански и правни науки Туризъм
Хуманитарни науки

Humanities
Social sciences, economic sciences and law Tourism
Natural sciences, mathematics and informatics Earth Sciences

 
  5187
 Атанас Дерменджиев

2. Дерменджиева, С., Б. Димитрова. География на българското черноморско културно пространство. -В: Балканите - език, история, култура, В. Търново, 2011, с. 277-295, ISSN 1314-4065 Цит. на с. 295

1. Дерменджиева, С., П. Събева, Б. Димитрова. География и образование. Методика на обучението по география. I част. В. Търново, УИ "Св. св. Кирил и Методий", 2010, 400 с.ISBN 978-954-524-744-6 COBISS.BG-ID 1239721444 Цит. на с. 77.

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/