Обединени в различието. Учебни материали за учителя. Съст. и ред. Виолета Стойчева


Георгиева, Виолета (2010) Обединени в различието. Учебни материали за учителя. Съст. и ред. Виолета Стойчева Европейски информационен център, Велико Търново: „Мареа-Дизайн”, 143 с. ISBN 978-954-91864-4-4. Велико Търново


 Теоретични разработки и варианти на добри педагогически практики за работа в мултикултурна среда.
  Учебник / Учебно помагало
 мултикултурност, различие, идентичност, традиции, толерантност, насилие


Хуманитарни науки
Социални, стопански и правни науки Педагогика на обучението по…
Социални, стопански и правни науки Психология

Humanities
Social sciences, economic sciences and law Pedagogy of Teaching…
Social sciences, economic sciences and law Psychology

 Издадено
  5169
 Виолета Георгиева

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/