Велико Търново – музей под открито небе: педагогически гид


Георгиева, Виолета (2008) Велико Търново – музей под открито небе: педагогически гид В. Търново: Издателство „Фабер“, 76 с. ISBN 978-954-400-482-8. COBISS.BG-ID – 1238009572. Велико Търново


 Интерактивни дидактически технологии, свързани с педагогиката на наследството във Велико Търново. Предназначени за ученици 5.–11. клас.
  Учебник / Учебно помагало
 педагогика на наследството, музей, интерактивни методи


Хуманитарни науки
Хуманитарни науки История и археология
Социални, стопански и правни науки Педагогика на обучението по…
Социални, стопански и правни науки Социология, антропология и науки за културата

Humanities
Humanities History and Archeology
Social sciences, economic sciences and law Pedagogy of Teaching…
Social sciences, economic sciences and law Sociology, Anthropology and Cultural Studies

 Издадено
  5166
 Виолета Георгиева

1. Иванова, Цв. Преподаването на история в българското училище – традиции и съвременни проблеми. Шумен: УИ „Епископ Константин Преславски“, с. 86. ISBN 978-954-577-666-3ISBN 978-954-577-666-3.

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/