Урокът по история


Георгиева, Виолета (2007) Урокът по история В. Търново: УИ „Св. св. Кирил и Методий”, 292 с. ISBN 978-954-524-565-7. COBISS.BG-ID – 1243838436. Велико Търново


 Книгата съчетава актуална методическа теория с варианти на дидактически идеи за уроци. Тя има за цел да разшири научната подготовка и да подпомогне практико-приложното обучение на студентите в овладяване на педагогическата професия. Същевременно апробираните добри практики могат да бъдат полезни и в конкретната педагогическа работа на действащите учители по история.
  Учебник / Учебно помагало
 обучение по история, урок, структурни компоненти, исторически източници, интерактивни методи, устна история, тестови задачи по история


Хуманитарни науки
Социални, стопански и правни науки Педагогика
Социални, стопански и правни науки Педагогика на обучението по…

Humanities
Social sciences, economic sciences and law Education
Social sciences, economic sciences and law Pedagogy of Teaching…

 Издадено
  5163
 Виолета Георгиева

7. Кръстев, Красимир. Формиране на умения за хронологическа локализация в обучението по история през прогимназиалния етап на основната образователна степен. - В: Общество, памет, образование (История и обществени нагласи), Т. 5., Сборник с доклади от летния национален дидактически семинар в Китен, 24 - 28 юни 2019 г. София: УИ "Св. Климент Охридски", с. 67, 69, 111.

6. Кръстев, Красимир. Словесно-логическите игри в обучението по история. - История, година XXVI, № 2, с. 197. ISSN 1314–8524 (Online)

4. Кръстев, Красимир. Дидактическите игри с правила и тяхното приложение в урока по история. - В: Общество, памет, образование (История и обществени нагласи), Т. 2. София: ИК "СИЛУЕТ" ООД, с. 64.

5. Христова, Даниела. Информационно-комуникативните технологии (ИКТ) в обучението по история. – В: Историческото образование и предизвикателствата през XXI век. C.: Фондация „Професор Румяна Кушева“, ISBN 978-619-90758-0-7, 2016, с 217.

3. Палангурска, Антоанета. Умения на учениците от 9. клас да представят и оценяват идеи и действия на личности в историята. – Диалогът в историята, №29-30, ISSN 1311-7904, с. 210.

2. Иванова, Цветана. Преподаването на история в българското училище – традиции и съвременни проблеми. Шумен: УИ „Епископ Константин Преславски“, с. 136, 139, 145, 164. ISBN 978-954-577-666-3ISBN 978-954-577-666-3.

1. Петрова, Нина. Технология за работа със символи и символни изображения в обучението по история – основни стъпки и резултати. – Диалогът в историята, 2008, №19–20, с. 112. ISSN 1311-7904.

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/