Да преподаваме джендър равенство: Помагало за учители./ Teaching Gender Equality. Teaching’ reference book. Transl. Yonka Bardarova.


Георгиева, Виолета (2006) Да преподаваме джендър равенство: Помагало за учители./ Teaching Gender Equality. Teaching’ reference book. Transl. Yonka Bardarova. В. Търново: ПИК, 152 с. /съавтор: с. 7–25; автор: с. 26–68, 89–112, 123–132, 147–152/. ISBN-13: 978-954-736-152-2. & Veliko Turnovo: PIC, 144 pр. /co-author: pp. 7–25, author: pp. 26–67, 88–111, 121–130/. ISBN-10 954-736-152-Х. COBISS.BG-ID – 1243743460, Veliko Tarnovo


 Учебно помагало по равнопоставеност на половете, предназначено за гимназиалната образователна степен. Двуезично издание.
  Учебник / Учебно помагало
 джендър образование, равнопоставеност, пол, джендър роли, семейство, пазар на труда, глобализация


Хуманитарни науки
Социални, стопански и правни науки
Хуманитарни науки История и археология
Социални, стопански и правни науки Педагогика на обучението по…
Социални, стопански и правни науки Социология, антропология и науки за културата

Humanities
Social sciences, economic sciences and law
Humanities History and Archeology
Social sciences, economic sciences and law Pedagogy of Teaching…
Social sciences, economic sciences and law Sociology, Anthropology and Cultural Studies

 Издадено
  5161
 Виолета Георгиева

3. Иванова, Цветана. Преподаването на история в българското училище – традиции и съвременни проблеми. Шумен: УИ „Епископ Константин Преславски“, 2013, 179 с. ISBN 978-954-577-666-3ISBN 978-954-577-666-3

2. Кушева, Румяна. Съвременното историческо образование – отговори на новите предизвикателства. С.: Университетско издателство „Св. Климент Охридски“, c. 51, 153, 397. ISBN 978-954-07-2552-9. (с. 51, 153 - в текста, с. 397 – в литературата)

1. Delinesheva, Magdanela, Tatyana Kmetova. Gender and Secondary Education: Experiences in Bulgaria Overview. – http://www.cwsp.bg/upload/docs/overview_bulgaria.pdf

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/