Мъже & жени: Различни и равни. Ресурсна книга (съст. и ред. Виолета Стойчева)


Георгиева, Виолета (2002) Мъже & жени: Различни и равни. Ресурсна книга (съст. и ред. Виолета Стойчева) Европейски информационен център. Велико Търново, 146 с. ISBN 954-90888-2-0. COBISS.BG-ID – 1039653604. Велико Търново


 Сборник с текстове по пилотни теми за равнопоставеността на половете, придружени с дидактически въпроси и задачи за педагогическа работа с ученици от гимназиалната образователна степен.
  Учебник / Учебно помагало
 джендър образование, равнопоставеност, пол, джендър роли


Хуманитарни науки Филология
Хуманитарни науки История и археология
Социални, стопански и правни науки Педагогика на обучението по…

Humanities Language, Linguistics, Literature and Theory of Literature
Humanities History and Archeology
Social sciences, economic sciences and law Pedagogy of Teaching…

 Издадено
  5155
 Виолета Георгиева

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/