Ferne Orte – Bodo Kirchhoffs Poetik der Peripherie. In: Figurationen des Raums. Beiträge zum spatial turn aus literatur- und kulturwissenschaftlicher Sicht. (DAAD-Konferenz für Nachwuchswissenschaftler, Varna, Juni 2007). Hrsg. von Bettina Wenzel, Gabriele Tiemann und Roger Fornoff. Veliko Tarnovo: Ivis Verlag, 2008, S. 73-85. ISBN 978-954-8387-06-4. COBISS.BG-ID 1228627940


Иванова, Ралица (2008) Ferne Orte – Bodo Kirchhoffs Poetik der Peripherie. In: Figurationen des Raums. Beiträge zum spatial turn aus literatur- und kulturwissenschaftlicher Sicht. (DAAD-Konferenz für Nachwuchswissenschaftler, Varna, Juni 2007). Hrsg. von Bettina Wenzel, Gabriele Tiemann und Roger Fornoff. Veliko Tarnovo: Ivis Verlag, 2008, S. 73-85. ISBN 978-954-8387-06-4. COBISS.BG-ID 1228627940 Veliko Tarnovo: Ivis Verlag


 Статията представя на базата на избрани текстове от творчеството на Бодо Кирххоф влиянието на пространствения обрат (spatial turn) в социалните науки от 90-те години на 20 век върху литературата. Основна характеристика на това явление е изместването на фокуса от концепцията, поставяща времето като фундамент на социалното, към концепцията, акцентираща върху пространството, което вече не се схваща като пасивно отражение на социалните и културните практики, а като активен участник в тях. Целта е да бъде отслабен детерминизма от всякакво естество и да се даде поле за изява на контингентността. Бодо Кирххоф може да бъде причислен към групата на ‘пространствените’ писатели, тъй като проявява неимоверна мобилност в непрекъснато търсене на нови дестинации, захранващи творческия процес. Усилията му да изгради своя „богата поетика” отвъд „делириума на баналното” (синоним на европейския културен ареал, където е социализиран) намират израз в едно специфично художествено пресъздаване на магията на пространствата, чрез което персонажите достигат до състояния, предизвикващи вътрешни трансформации с ревитализиращо въздействие. В това отношение творческият подход на автора се родее с практикувания от Петер Хандке метод за „реауратизиране и възвръщане на вълшебството на света” чрез откриване на смисленост и възвишеност в ежедневното. Статията проследява субективно-конструктивния характер на моделираните пространства в редица произведения на Кирххоф – драмата „Das Kind oder die Vernichtung von Neuseeland” („Детето или унищожението на Нова Зенландия”), романите „Ohne Eifer, ohne Zorn” („Без плам, без гняв”) и „Der Sandmann” („Пясъчният човек”), франкфуртските му лекции по поетика „Legenden um den eigenen Körper” („Легенди около собственото тяло”). Те тематизират предимно екзистенциални човешки проблеми, характеризиращи се с дезориентация и десоциализация на модерния субект, с разрушаване на традиционните връзки между обект и субект, със загубата на устойчивост поради липсата на закрила от страна на заобикалящия социум. Повечето от персонажите предприемат пътешествия в периферни за европейската цивилизация райони и ги обхождат в търсене на собствената си идентичност. Като особено ярък пример за изместването на класическото разбиране за пространството в полза на неговия осъвременен еквивалент се проследява присъстващата като лайтмотив в творчеството на Кирххоф метафора за „празното пространство” (Loch-Metaphorik). Тя притежава рецепционно-естетическа функция, тъй като поставя читателя не просто в позиция да приеме или отхвърли написаното, а изисква от него да изпълни със свое съдържание празнотата, т.е. да продължи творческия акт. Разгледано е и характерното за поетиката на този автор проектиране на психични процеси върху пространствени възприятия както и аналогичният обратен процес на предизвикване на вътрешни кризи и сътресения чрез пространствена дезориентация, изразена чрез мотива за лабиринта. В заключение се прави извода, че фикционализираните пространства придобиват в поетиката на Кирххоф функция на стремеж към създаване на значимост, подплатена често с митологични и сакрални елементи.
  Статия
 spatial turn
 Издадено
  5137
 Ралица Иванова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/