Дидактическите тестове в електронния учебник "Електронните библиотеки".


Георгиева-Лазарова, Стоянка (2010) Дидактическите тестове в електронния учебник "Електронните библиотеки". – Педагогика, 2010, № 6, с. 60-74. ISSN 0861-3982; COBISS.BG-ID 1119662308


 Днес са създадени множество както чисто текстови, така и свръхсложни хипермедийни издания. Този тип издания са особено полезни в процеса на обучение на всички нива (от най-малките в началните училища до обучението на студентите). Те могат да се разглеждат като разновидност на електронните книги, в които наред с текстовия материал, са поместени мултимедийни илюстрации, картинни и диаграмни пояснения, звукови ефекти и музикални оформления. Този тип издания значително допринасят за усвояването на у
  Статия
 дидактически тестова, електронен учебник, етапи на създаване и стандартизиране на качествени тестове
 Издадено
  5123
 Стоянка Георгиева-Лазарова

1. Дидактическите тестове в електронния учебник „Електронните библиотеки“. – Педагогика, 2010, № 6, с. 60-74. ISSN 0861-3982. COBISS.BG-ID 1119662308 Инд./Реф. в: ERIH PLUS Цитирано в: Тодоров, Тодор К. Електронни издания. София: Авангард Прима, 2013. – 250 с. ISBN 978-619-160-111-0; COBISS.BG-ID 1259699940 Цитиране на страници 108, 109 и 110.

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/