Синът човешки. Образът в книга Даниил и междузаветната неканонична литература. София: Фондация „Покров Богородичен“, 1999, 151 c. ISBN 954-9700-06-2


Киров, Димитър (1999) Синът човешки. Образът в книга Даниил и междузаветната неканонична литература. София: Фондация „Покров Богородичен“, 1999, 151 c. ISBN 954-9700-06-2 гр. София


 Разглежда се генезиса на образа в каноничната книга Даниил и в други неканонични и апокрифни източници. Прави се анализ на отделните извори и хипотезите на различни учени-библеисти. Разглежда се образа в Стария Завет и Неговата употреба от Иисус Христос в Новия.
  Монография
 Син човешки, Свещено Писание, образ, хипотеза, Даниил, предание


Хуманитарни науки Религия и теология

Humanities Religion and Theology

 Издадено
  512
 Димитър Киров

4. Кънчева, Стефка Пророчеството на Даниил за Стария по дни и изображението Ветхий денми. В: Свещеното Писание . Херменевтика – Богослужение – Диалог (сборник в съавторство: Павлин Стефанов (о. Павел), Стефка Кънчева). София: Фондация „Покров Богородичен“, 2018, с.199, 205, 206.

3. Стойчев, свещ. Теодор Богословие на Новия Завет. Актуални проблеми. Рецензент: проф. Емил Трайчев, София, Издателство „Изток-Запад“, 2014, 326 с. ISBN 978-954-321-396-2 – с. 283, 297, 298. COBISS. BG-ID 1266053604

2. Събев, Павлин В тези последни дни… Научен редактор: проф. д.б.н. Емил Трайчев. В. Търново, Издателство „Фабер“, 2013. ISBN 978-954-524-909-9 – с. 237, 239. COBISS.BG-ID 1260418020.

1. Кънчева, Стефка За кого говори пророкът? (Екзегеза на Исаия 52:13 – 53:12). Научен редактор: доц. д-р Димитър Попмаринов. В. Търново, Университетско издателство «Св. св. Кирил и Методий», 2012. ISBN 978-954-869-6. с. 60, 65, 133.COBISS BG-ID 1248842724

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/