Екологични проблеми на автотранспорта в град Велико Търново


Нешкова, Диана (2007) Екологични проблеми на автотранспорта в град Велико Търново Сборник "Дни на науката" 2007


 Разглажда се актуалният проблем за замърсяването на атмосферния въздух в големия град и се отчита ролята на автотранспорта като един от основните източници за това. Използват се данни на базата на които се прави анализ за състоянието на въздуха в гр. В. Търново за 2005 год. и 2006 год. Направена е оценка на шумовото натоварване и са посочени какви действия да се предприемат за подобряване на акустичната обстановка в града.
  Доклад
 атмосферен въздух, замърсяване, автотранспорт, шумово натоварване
 Издадено
  5097
 Диана Нешкова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/